หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
เทศบาลตำบล
ชัยนาท
 
 
ส่งเสริมเกษตรกรรม วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
นางสาวอัมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ
ปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นประโยชน์
แก่ประชาชน และ การพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึง
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท
แหล่งผลิตสินค้าเซรามิคคุณภาพ
การเกษตรทีได้ผลผลิตคุณภาพ
จากเกษตรตำบลชัยนาท
1
2
3
4
5 
 

บ้านสุขภาพวิถีไทย
 
 
อบต.สุขเดือนห้า ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการและยากไร้หมู่ที่ ๑๑ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สุขเดือนห้า มอบถุงยังชีพกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังหมัน [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สะพานหิน กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อแร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญ [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.สุขเดือนห้า ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.สุขเดือนห้า ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.มโนรมย์ ประมวลภาพกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลั [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางหลวง TOR จัดจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หางน้ำสาคร เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.สรรคบุรี ขั้นตอนการเลือกตั้งในสถานการณ์ Covid-19 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 23 
ทต.ตลุก ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.มโนรมย์ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลมโนรมย์ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.เขาท่าพระ ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2564 ครั [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.มโนรมย์ ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลมโนรมย์ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.โพนางดำออก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวตำบลโพนางดำออก เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.นางลือ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากแยกหนองจอกถึงเทศบาลตำบลนา [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.นางลือ ขอเชิญชาวตำบลนางลือ ใช้สิทธิเลือกตั้ง สท.และนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.สรรคบุรี ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 6 

 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ชัยนาท พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  บริการประชาชน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 94 
ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 110 
ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 101 
การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 81 
การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 67 
การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 69 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 72 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 183 
การลด คัดแยกขยะมูลฝอย [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 168 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 196 
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 66 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 86 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาไหรือ [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 185 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 192 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 217 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 196 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 199 
เทศบาลตำบลชัยนาทยินดีต้อนรับ ค่ะ
 
 
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
 
 
 
 
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2/2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 37 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี [ 25 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 6 
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 10 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางกานจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ฯ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 17 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 12 
ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 22 
เรื่อง การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 17 
เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามรบ.มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ (เรียน นายอำ [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 16 
การติดตามดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 22 
การโอนเงินรายได้จากค่าปรับให้แก่ อปท. [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 49 
 
 
 
 
นำ้ปะปา (21 ส.ค. 2563)    อ่าน 116  ตอบ 0  
รับโอนย้ายนายช่างโยธา ไหมครับ (24 มิ.ย. 2563)    อ่าน 114  ตอบ 0  
ด่วน!!!! น้ำหมู่ 3 ไม่ไหลอีกแล้ว (4 เม.ย. 2563)    อ่าน 143  ตอบ 0  
 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประส [ 22 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประส [ 22 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประส [ 19 ก.พ. 2564 ]

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2553
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-405864
056-405865
Fax : 056-405863
เทศบาลตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-405864 , 056-405965 โทรสาร : 054-405863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลชัยนาท
จำนวนผู้เข้าชม 5,455,375 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลชัยนาท