หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP 
เทศบาลตำบล
ชัยนาท
นายศักดิ์ชัย กรัดกระยาง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชัยนาท
ส่งเสริมเกษตรกรรม วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
นางสาวอัมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ
ปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นประโยชน์
แก่ประชาชน และ การพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึง
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท
แหล่งผลิตสินค้าเซรามิคคุณภาพ
การเกษตรทีได้ผลผลิตคุณภาพ
จากเกษตรตำบลชัยนาท
1
2
3
4
5 
 

บ้านสุขภาพวิถีไทย
 
 
อบต.หันคา ประกาศราคากลางโครงการปูยาง หมู่ที่ 9 จากบ้านนายเสียงศิล นิพลถึงบ้านนายสมาน ปานดว [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายคันคลองระบ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรค์และเด็ก1,000วัน ฯ รพสต บ้านหน [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคความดวันโลหิตสูงฯ ม. [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ รายเงินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนระบบบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมฯ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประดวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.เนินขาม ประกาศ บััญชีรายการทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.มะขามเฒ่า ประชุมคระกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ครั้ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จั [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพย [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางหลวง TOR จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จั [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สะพานหิน [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สะพานหิน ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหนองไ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สะพานหิน ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ-นาน [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง การกำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนล [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานกองช่าง เทศบาลตำบลนางลือ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กค๕๖๒๓ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 

 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ชัยนาท พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  บริการประชาชน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 74 
การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 54 
ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 67 
การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 48 
การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
การรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 34 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 140 
การลด คัดแยกขยะมูลฝอย [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 133 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 164 
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 54 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาไหรือ [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 43 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 153 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 163 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 178 
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 164 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 165 
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 232 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25 [ 16 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 141 
เทศบาลตำบลชัยนาทยินดีต้อนรับ ค่ะ
 
 
 
 
ประชุมซักซ้อมการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสถาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว3718  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว 7198  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2563 ]
 
 
 
 
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
การตรวจสอบด้านการคลังฯ อปท. [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
ขอความร่วมมือความร่วมมือคัดเลือกเยาชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
เรื่อง แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ. และนายกอบ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงานของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการกา [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒน [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้ [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560 [ 1 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
 
 
 
 
นำ้ปะปา (21 ส.ค. 2563)    อ่าน 63  ตอบ 0  
รับโอนย้ายนายช่างโยธา ไหมครับ (24 มิ.ย. 2563)    อ่าน 61  ตอบ 0  
ด่วน!!!! น้ำหมู่ 3 ไม่ไหลอีกแล้ว (4 เม.ย. 2563)    อ่าน 88  ตอบ 0  
 
 
 
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน้อย [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก wonglebO;ขยายทางเ [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก wonglebO;ขยายทางเ [ 1 ก.ย. 2563 ]

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2553
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-405864
056-405865
Fax : 056-405863
เทศบาลตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-405864 , 056-405965 โทรสาร : 054-405863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลชัยนาท
จำนวนผู้เข้าชม 4,446,750 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลชัยนาท