หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
เทศบาลตำบล
ชัยนาท
 
 
ส่งเสริมเกษตรกรรม วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
นางสาวอัมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ
ปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นประโยชน์
แก่ประชาชน และ การพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึง
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท
แหล่งผลิตสินค้าเซรามิคคุณภาพ
การเกษตรทีได้ผลผลิตคุณภาพ
จากเกษตรตำบลชัยนาท
1
2
3
4
5 
 

วัดฝาง และ ร.ร.วัดฝาง

บ้านสุขภาพวิถีไทย
 
 
อบต.หนองบัว ประกาศสภา เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ [ 30 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 124 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หางน้ำสาคร ประกาศฯ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ธรรมามูล เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.โพนางดำออก วันที่ 21 กันยายน 2564 นายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก ร่วมกับสำนั [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
ทต.เจ้าพระยา ประกาศเทศบาลตำบลเจ้าพระยา เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประม [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ นายกฯ พันท้าย เข้าร่วมประชุม ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเกษตรชุมชน [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ ตัดต้นไม้กีดขวางทางจราจร ทับสายไฟ และการเกิดวาตภัย หน้าวัดวังเคียน [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.เสือโฮก วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพล ภูมิฐานนท์ นายอำเภอเมืองชัยนาท กาช [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.เสือโฮก วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเสือโฮก นำโดย นายวีระเดช เกตุสุว [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง จำนวน 2 ชุ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 3 รายการ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 26000 บีที [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองแซง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมอบท - คลองชลปร [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองแซง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำดาดคอนกรีต พร้อมก่อสร้างถนนดินผิวจราจ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.หางน้ำสาคร ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3212 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.เที่ยงแท้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ว่าด้วยการละหม [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 

 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ชัยนาท พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  บริการประชาชน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 74 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 65 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 67 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 55 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 60 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 60 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 85 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 84 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 83 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 78 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 71 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 274 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบั [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 115 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสท [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลว [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 81 
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน(วาง [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 63 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน(ว [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน(วาง [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
เทศบาลตำบลชัยนาทยินดีต้อนรับ ค่ะ
 
 
 
 
 
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
การมอบอำนาจให้ร้องทุกข์กล่าวโทษและดำเนินคดีอาญา [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
(ด่วนที่สุด)ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมช [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
แจ้งช่องทางเข้าถึงสื่อวัยรุ่น [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
(ด่วนที่สุด)ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกร [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
(ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี25 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
 
จักสานผักตบชวา
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ฟรี โึครงการนักศึกษา (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 763  ตอบ 0  
ด่วน น้ำประปาไม่เคยไหล (17 เม.ย. 2564)    อ่าน 107  ตอบ 0  
นำ้ปะปา (21 ส.ค. 2563)    อ่าน 267  ตอบ 0  
 
 
 
 


จ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยนาท สายบ้านนา [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยนาท สายคันคล [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยนาท สายสะพาน [ 13 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2553
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-405864
056-405865
Fax : 056-405863
เทศบาลตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-405864 , 056-405965 โทรสาร : 054-405863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลชัยนาท
จำนวนผู้เข้าชม 10,059,351 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลชัยนาท