หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
เทศบาลตำบล
ชัยนาท
 
 
ส่งเสริมเกษตรกรรม วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
นางสาวอัมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ
ปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นประโยชน์
แก่ประชาชน และ การพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึง
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท
แหล่งผลิตสินค้าเซรามิคคุณภาพ
การเกษตรทีได้ผลผลิตคุณภาพ
จากเกษตรตำบลชัยนาท
1
2
3
4
5 
 

วัดฝาง และ ร.ร.วัดฝาง

บ้านสุขภาพวิถีไทย
 
 
อบต.มะขามเฒ่า ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.หาดอาษา ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สงอายุ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.วังไก่เถื่อน นายก และ รองนาย เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส ในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.วังไก่เถื่อน ติดตามการตรวจ ATK ให้กับพนักงานโรงสีในเขตพื้นที่ตำบลวังไก่เถื่อน [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่าชัย ร่วมทำความสะอาดและปรับพิ้นที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิค (CI) ตำบลท่าชัย [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองแซง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาภายในสำนักงานเทศบาล หมู่1 ตำบลหนองแ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.หางน้ำสาคร ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.ตลุก โครงการงานบำรุงถนน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.แพรกศรีราชา ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.1) ทต.แพรกศรีราชา [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ชัยนาท สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ห [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ศูนย์พั [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.เขาท่าพระ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ทต.ธรรมามูล การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดโคก ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.ธรรมามูล การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.วัดโคก จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านนายพลี พลอยเพ็ชร์ หมู่ที่ 2 [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.บางขุด ประกาศเทศบาลตำบลบางขุด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเล [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.เสือโฮก วันที่ 13 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเสือโฮก [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 

 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ชัยนาท พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  บริการประชาชน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 136 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 120 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 113 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 108 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 99 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 101 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 102 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 128 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 124 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 138 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 126 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 111 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 318 
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 104 
ประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบั [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 169 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสท [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 118 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลว [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 137 
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน(วาง [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 118 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน(ว [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 108 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน(วาง [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 105 
เทศบาลตำบลชัยนาทยินดีต้อนรับ ค่ะ
 
 
 
 
 
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิง [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณา [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
แบบสำรวจการดำเนินการ/การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 50 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่ [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ขอส่งสารเนื่องในวันครู [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 59 
ประชาสัมพันธ์สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2565(ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.  [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
(ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
 
จักสานผักตบชวา
 
 
 
รางวัลที่ 1 อยู่กับมังกรฟ้า 7 ใบ 42ล้าน รู้ยัง (23 ต.ค. 2564)    อ่าน 59  ตอบ 0  
ข่าวประชาสัมพันธ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ฟรี โึครงการนักศึกษา (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 857  ตอบ 0  
ด่วน น้ำประปาไม่เคยไหล (17 เม.ย. 2564)    อ่าน 187  ตอบ 0  
 
 
 
 


จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทาง [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสง [ 28 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2553
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-405864
056-405865
Fax : 056-405863
เทศบาลตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-405864 , 056-405965 โทรสาร : 054-405863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลชัยนาท
จำนวนผู้เข้าชม 11,320,302 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลชัยนาท