หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 
เทศบาลตำบล
ชัยนาท
 
 
ส่งเสริมเกษตรกรรม วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
นางสาวอัมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ
ปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นประโยชน์
แก่ประชาชน และ การพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึง
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท
แหล่งผลิตสินค้าเซรามิคคุณภาพ
การเกษตรทีได้ผลผลิตคุณภาพ
จากเกษตรตำบลชัยนาท
1
2
3
4
5 
 

วัดฝาง และ ร.ร.วัดฝาง

บ้านสุขภาพวิถีไทย
 
 
ทต.หาดอาษา รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง รับโอน(ย้าย)ข้าราชการองค์การบริหารส่ว [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่าง [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศเทศบาลตำบลหนองหิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ตลุก ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลุก เ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านกล้วย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของโรงพ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลุก ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตลุก เ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลงานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติง [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.มโนรมย์ ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หันคา ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา นายยุทธนา แรกขึ้น นายอำเภอสรรคบุรี มอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้ประสบอุทกภัย ใน [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ไร่พัฒนา อบต.ไร่พัฒนา ร่วมประชุมให้ความเห็นชอบเพื่อเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรีย [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 

 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ชัยนาท พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  บริการประชาชน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 60 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 89 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 80 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 80 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 68 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 76 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 70 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 96 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 95 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 98 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 89 
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชัยนาท สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 84 
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 289 
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 74 
ประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบั [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 129 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสท [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 86 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลว [ 15 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 96 
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน(วาง [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 83 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน(ว [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 77 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน(วาง [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
เทศบาลตำบลชัยนาทยินดีต้อนรับ ค่ะ
 
 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กพส. มท 0810.4/ว2477  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR_แนบ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
สำนักงาน ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
การติดตามดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายง [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตร [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
 
จักสานผักตบชวา
 
 
 
รางวัลที่ 1 อยู่กับมังกรฟ้า 7 ใบ 42ล้าน รู้ยัง (23 ต.ค. 2564)    อ่าน 6  ตอบ 0  
ข่าวประชาสัมพันธ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ฟรี โึครงการนักศึกษา (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 794  ตอบ 0  
ด่วน น้ำประปาไม่เคยไหล (17 เม.ย. 2564)    อ่าน 126  ตอบ 0  
 
 
 
 


ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุมกลบบ่อ สายคันคลองชลประท [ 20 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 มี.ค. 2553
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-405864
056-405865
Fax : 056-405863
เทศบาลตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 056-405864 , 056-405965 โทรสาร : 054-405863
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลชัยนาท
จำนวนผู้เข้าชม 10,436,583 เริ่มนับ 3 มี.ค. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลชัยนาท