หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์


การรับชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน


การจดทะเบียนพาณิชย์


การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร


การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย


การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543


การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง


การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิด ไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

 
  (1)     2      3