หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
น.ส.อมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ
ปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท
โทร : 056405864
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


น.ส.ปุญชรัสมิ์ ทองหิรัญรัสมิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท
โทร : 056405864


น.ส.สุนีย์ อินนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056405864


นางสาวยุพา มั่นปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056405864


นายเนรมิตร ชูมก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056405864


น.ส.สุนภา เครื่องประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 056405864


นายณรงค์ศักดิ์ ภูภักดี
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 056405864


นางสาวอุมาพร พรหมศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 056405864


นางน้องนุช ภักดีรักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร : 056405864


ยังไม่มีผู้รับตำแหน่ง (อยู่ระหว่างการสรรหา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง