หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น







 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
น.ส.อมราลักษณ์ โพธิ์อรุณ
ปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


น.ส.ปุญชรัสมิ์ ทองหิรัญรัสมิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลชัยนาท


นายสาธิต อำพันทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง


น.ส.สุนีย์ อินนา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณรงค์ศักดิ์ ภูภักดี
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ


น.ส.สุนภา เครื่องประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


น.ส.ยุพา มั่นปาน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นางน้องนุช ภักดีรักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป